IATI 万博betmax登录 - 以色列先进科技产业
IATI 万博betmax登录 - 以色列先进科技产业
IATI. 新闻与事件 2019新万博appmanbetⅩ בריתהית:“אפשרביהבייתברילוקיישןשןרלהתחסןלהתחסןמטיפלומנית”

בריתהית:“אפשרביהבייתברילוקיישןשןרלהתחסןלהתחסןמטיפלומנית”

2月21日,2021年

עו"דקריןמאיררובינשטיין,נשיאהומנכ"ליתהאיגודהישראלילתעשיותמתקדמות,כתבההיוםלראשהממשלהבבקשהלאפשרלעובדיהרילוקישןלחזורארצהמיידיתכדילהתחסן•רובינשטייןמבקשתלאפשרלעובדיהרילוקיישןלהשתמשבהליךדומהלזהשיושםעבורדיפלומטים,כךשהםינחתובנתב"ג,耶和华תחסנויחזרורץ

בריאתאתהכתבה.

| 使用条款 | 隐私政策 | 网站地图