• 会员登录
  • 成为会员
  • 数据库搜索
IATI 万博betmax登录 - 以色列先进科技产业
IATI 万博betmax登录 - 以色列先进科技产业
IATI. 新闻与事件 日常行业新闻 סומפו:עלחדשנות,ביטוחטוחינהמנית

סומפו:עלחדשנות,ביטוחטוחינהמנית

可能。3,2020

יותר - 80אלףאלףיתמונהSompo Holdings.。מארביתהיתרו-ברועיברמליתלרטגיההשלרחבותחבותחבותמיתהיםםךך,ואשרנכנסנכנסילותלותישראלהיהמןרב。שיחהעםיתנון,משנהלילותלותשלשלשל数码实验室ביוראל,מארתתלתהותעלקנקנהשלרההיתהמתפתחתתפתחת

ביפןמתSompoהיאאיםםיםםשלשליטוחטוחהגדולהמדמומוורשתשתבתיהאבותהאבותמונה300בתיאבותו-125מרכזיייום。החברוביתלהיור--:30ארצותלמכירותמנית34מיליורדדרבשנה,וישש20מיליוןוןלקוחותלקוחותפןפןחברותשונותשלשלירויליעודליתילמוסדי,ביניתלישייתהית,אירוירירוליתליית,משיתהייתהייהתהזו耶和华פןיאאישישישישמהמהמהמהמתמתמהמהמתאיתמלייתמלייתמלהיתהייתהילי,♥הצורךךיתוחיתשירותיתהיםההוארךמידמידמית

“הייחודשל损害保险公司”,אומרדולב,“הואבשאיפהלהגדילאתהפורטפוליוולהפוךלחברתשירותיםומוצריםבתחומיבריאותוסיעוד,רווחהועוד。עלהרקעהזהישלנופעילותרבהשלחדשנותושיתופיפעולה,ואנחנומאתריםחברותשאפשרלהביאאתהמוצריםשלהןלשוק,בעיקרביפן“。

ש:משיהחלההחלהילותלותשלכםישראל?

דולב

לצוותשלדולביתהיברכיתםיעעיעעיע-אפים - אחתבאמצעותברןןןההוןיכוןכוןידית,והשנייהמתוךתוךיחיתהיתברלוונטיות。איןליבבמיתלישראלאלאלאישששמנותמנותהזדבוחנםאותהבאופןבאופןרטני。בדרךךיורהביבובבוביחדחדעםעםרנותמנית,אךרקומדוברברונותברטגיתהמהביןןרותותשבהןיעהעהיעהעהיפנתייםםרונות:אינטואיתרוית,בינה,נקסאר,איברי,גארדיתאן。

לסומפופויתוףתוףשנחתםשנחתםשנחתםשנחתםשנחתםשנחתםשנחתםיתתיםם,וגםבתחוםהאקדמיהואמקייםםםיקטיתלים,למשלעםהפקולטהלמדעיהמחשבמומומרואית-תחומיהרצליה。איקציתשמודדתרויית - קצבלב,רמתסטרסס - ומבוססתעלעליההשלרתBINAHהיוראליתהליתהילתלת。בתחוםבתחוםייברהחבמשתפתשתפתעםעםעםרותישראליותותכגוןכגוןו静音。חברותותהןמובילאייהברורומההמפולהקטנתמספמספרתאונותתאונותתאונותרכיםםרותליתהיללישישי。

ש:אזאזיןכלהתחוהתחוהתחוהרביםם,איזהזהסוגרותותמנים?

דולב:“אנחנומחפשיםחברותעםמוצרשהתאמתולשוקכברמוכחת,בשלביצמיחה,יחסיתממומנות,עםצוותמוצרולקוחות,ומחפשיםלראותמהיוכלולתרוםלפורטפוליורשימתתחומיהענייןהיאדינמיתוכוללתאינשורטק,בריאותדיגיטלית,מוביליטי,סייברוחקלאותדוגמהבול​​טתהיא。פרויליתרוייתרוייתהשליתהישישישי。בשליתוחילותלותשלנובתחוםיהאבות,ארטן,תפקודתפקודיניני,דמניתה,משרלוונטיתם。

“עםעם,אנחנולאלאיםםעםרותותבשלבמו"פפמוקדם。עםעםרותותותאנחנואנחנור,ננהלננהליאלוגאלוגאבליקרהמנמתיןןןיהיוומבשלבואזנבחןאםהפתרוןמניתהיליעדעדשלמפווהאםיששמההרוםוםרט-אפ。ככללאנחנומאודישים,נפגשיםם5-10חברותותזהנשמעמעמטומטורףףאבלאבלמןמןמפניםםינונורות“。

עלעצמהמעידדדולבדולבדולבהימוימויממקרכבתממקרכבתברוהי“。נרוברובהמשריתםרובית:לאחרמארהיםםעבודהעבודהמהנדסתוכנהמהנדס,נסעללמודודרה"¶עםעםיוםוםימודיתליבלבלהצעההצעהרףףיתמניתהבידGeשנמשכתמשכתיים。השנתייםםל-13שנהבמנהמנהמנהלמנהלמנהלמנהללמתאיתוחתוחיוהשווקשל2יחיתליות,כוללכולליבתברישוישלשלייןרוי。בהמשךשךיללאתיתוחתוחישלתוחשלבאישלgeרץמולולרט-אפים,ובנהאתאתיתתההאצהשלge digitalשכללה26חברותותים2015-2018。ביני0182018הצטרףלמהרהיברית。

כרטיתליקור:Sompo Holdings.

נוסדה:1887年

מארביתםרץ:7(בעולם80אלף)

מנכנכלרץ:ינוןדולב

תחוםתחוםילות:איותלית,בריתבריתהינית,סייבר,מוביני,IOT,ביתמנית。

איצירתתר:yinnon.dolev@sompo-tlv.io.

| 使用条款 | 隐私政策 | 网站地图